ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

135

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

69

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

96

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

134

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

135

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

28

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

1,385

ห้องเรียน
-20
ตาราง

21,310

นักเรียน
-1231
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,519

-447
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

14,545

-716
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,170

-79
ตาราง
นร.ม.ปลาย

76

11
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ106 /79%
ปฐมวัย - ม.ต้น27 /20%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /1%
ประถมฯ1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 69 /51%
ขนาดกลาง 63 /47%
ขนาดใหญ่ 3 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 69 /51%
ขนาดที่ 2 34 /25%
ขนาดที่ 3 18 /13%
ขนาดที่ 4 9 /7%
ขนาดที่ 5 5 /4%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์
 • นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์
 • นางอัมภิกา อักษรสว่าง
 • นายปรีชา หมีนคลาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายปรีชา หมีนคลาน
 • นายชาญชัย เสาร์แก้ว
 • นางสาวภิรมย์ ลักษณะ
135 โรงเรียน

5 อำเภอ
กันตัง

34 โรงเรียน

ตาราง
สิเกา

24 โรงเรียน

ตาราง
ห้วยยอด

40 โรงเรียน

ตาราง
วังวิเศษ

19 โรงเรียน

ตาราง
รัษฎา

18 โรงเรียน

ตาราง

14 เครือข่าย
ทะเลสองห้อง

13 โรงเรียน

ตาราง
วิจิตรอันดามัน

14 โรงเรียน

ตาราง
วิเศษวิทย์

9 โรงเรียน

ตาราง
วังวิเศษ

10 โรงเรียน

ตาราง
รัษฎาผดุงวิทย์

8 โรงเรียน

ตาราง
รัษฎาเรืองวิทย์

10 โรงเรียน

ตาราง
เสมาสามัคคี

6 โรงเรียน

ตาราง
อุดรวิทย์

11 โรงเรียน

ตาราง
ศรีตรัง

10 โรงเรียน

ตาราง
กันตัง

5 โรงเรียน

ตาราง
บูรพาศึกษา

9 โรงเรียน

ตาราง
อันดามัน

12 โรงเรียน

ตาราง
สายน้ำตรัง

8 โรงเรียน

ตาราง
อันดามันเจริญวิทย์

10 โรงเรียน

ตาราง
359 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
Version.2022.1.DLICT Trang2