[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563
ผู้เขียน : นายสุวิทย์ ดาวังปา
วันที่   21   มกราคม   2564
เข้าชม : 86
Bookmark and Share


 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

          การประเมินโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพของการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 14 คน ประชากรครู จำนวน 5 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 14 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน

          เครื่องมือสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ และได้ค่าความเชื่ออยู่ระหว่าง 0.84–0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

ผลการประเมิน

          1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู ในประเด็นความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (=4.79  S.D.=0.41) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครู มีค่าเฉลี่ยรวม (=4.79  =0.41) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยรวมทั้งสองกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (, =4.79) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

          2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู ในประเด็นความพร้อมด้านบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม (=4.53  =0.73) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

          3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในประเด็นการวางแผน การดำเนินการ การติดตามและประเมินผล การนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา พบว่า นักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (=4.69  S.D.=0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครู มีค่าเฉลี่ยรวม (=4.61  =0.57) อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด (=4.56  S.D.=0.57) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมทั้งสามกลุ่ม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (, =4.62) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

          4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย

    4.1 ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563 พบว่า ครู มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (=4.58  =0.59) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวม (=4.51  S.D.=0.51) อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด (=4.50  S.D.=0.52) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมทั้งสามกลุ่ม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (, =4.53) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

             4.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ตามโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563 พบว่า ครู มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (=4.53  =0.56) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวม (=4.51  S.D.=0.55) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมทั้งสองกลุ่ม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (, =4.52) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

             4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563 พบว่า ครู มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (=4.55  =0.59) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวม (=4.54  S.D.=0.53) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมทั้งสองกลุ่ม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (, =4.55) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

             4.4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563 พบว่า นักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (=4.56  S.D.=0.55) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยรวม (=4.53  S.D.=0.54) อยู่ในระดับมากที่สุด และครู มีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด (=4.48  =0.59) อยู่ในระดับมาก โดยรวมทั้งสามกลุ่ม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (, =4.52) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

          ข้อเสนอแนะสำหรับโรงเรียน

          การประเมินโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

1.       ก่อนการดำเนินโครงการ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินการให้ชัดเจน โดยระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและปฏิบัติกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.       การติดตามและประเมินผลโครงการ ควรกำหนดแผนงานที่ชัดเจน และดำเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง หากมีเหตุจำเป็นที่ต้องเลื่อนการติดตามและประเมินผลออกไป ควรกำหนดในแผนงานใหม่ โดยดำเนินการให้ครบทุกครั้ง

3.       การประชาสัมพันธ์โครงการ ควรมีการเผยแพร่ผลการพัฒนาให้ทราบกันอย่างกว้างขวาง

4.       ควรทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในนโยบาย โครงสร้าง วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน ตลอดจนทำความเข้าใจกิจกรรมของโครงการ

5.       โรงเรียนควรจัดกิจกรรมระดมความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อขยายแนวทางปฏิบัติกิจกรรมและผลการดำเนินงานไปสู่ชุมชนมากขึ้นข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงานการประเมินโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ปีการศึกษา 2563 21 ม.ค. 2564


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.