[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านควนอารี
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนอารี
วันที่   15   มิถุนายน   2565
เข้าชม : 14
Bookmark and Share


                                                    บทสรุปของผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

 

               โรงเรียนบ้านควนอารี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ตั้งอยู่บ้านเลขที่  205 หมู่ที่ 9    ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผู้บริหารโรงเรียน นายธีรพล  ใสบริสุทธิ์ โทร. 099-3139366 e-mail : Bankuanareeschool@gmail.com  โรงเรียนบ้านควนอารี มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 11 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 1 คน, ข้าราชการครู 6 คน, ครูอัตราจ้าง 2 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ชั้นปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 110 คน จำแนกเป็นระดับอนุบาล 29 คน และระดับประถมศึกษา 81 คน 

                  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

          ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3    การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ

กระบวนการพัฒนา

          โรงเรียนบ้านควนอารี มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอื้อต่อการส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ออกแบบการเรียนรู้ที่สามาถส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กที่ครอบคลุมทุกด้าน จัดสื่อเทคโนโลยี และการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อพัฒนาการเด็กภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ ผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ครูมีความรับผิดชอบ

ผลการพัฒนา

จากการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านควนอารี ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง     มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ พัฒนาการด้านอารมณ์ เด็กควบคุมการแสดงออกทางด้านอารมณ์และความรู้สึกได้ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา พัฒนาการทางด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตนเองได้ เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านสติปัญญาเด็กรู้จักคิด ฟัง สังเกต ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง วางแผน ตัดสินใจ สร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคิดและจินตนาการ

จุดเด่น

               โรงเรียนบ้านควนอารี มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอื้อต่อการส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ออกแบบการเรียนรู้ที่สามาถส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กที่ครอบคลุมทุกด้าน จัดสื่อเทคโนโลยี และการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อพัฒนาการเด็กภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ ผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ครูมีความรับผิดชอบ

          จุดที่ควรพัฒนา

การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเลี้ยงดูของพ่อแม่ จัดหาครูให้พอเพียง ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ครูผู้สอนและผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับการใช้สื่อเทคโนโลยีของเด็กให้เหมาะสมกับวัย

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

                    จากผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในต่ละมาตรฐาน  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น ควรจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาเด็กให้สามารถอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข มีทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ กับตนเองและครอบครัว จัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง จัดหางบประมาณจ้างครู

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1    คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมิน         

                    อยู่ในระดับดีเลิศ

กระบวนการพัฒนา

                    โรงเรียนบ้านควนอารีดำเนินการจัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยจัดทำโครงการต่างๆบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ On-Line, On-Hand และOn demand  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา

ผลการพัฒนา

        ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการสร้างอาชีพที่สุจริต มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ภูมิใจในสถาบันหลักของชาติและค่านิยมประเพณี วัฒนธรรมไทย ยอมรับซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงาน พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล มีการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

1.   ควรเร่งรัดให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านทักษะการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล

2.     ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

3.   ควรปลูกฝังจิตสำนึกของผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีและการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีด้านต่างๆให้เหมาะสมกับวัย

4.   ควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม

5.   ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

6.     ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

1.    ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณของนักเรียนตามช่วงชั้น

2.  พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้กระบวนการวิจัยในการดำเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้นักเรียนเผยแพร่ในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง

3.  พัฒนานักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยเหมาะสมกับช่วงวัย

4.  จัดกิจกรรมปลูกฝังการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

5.  พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เหมาะสม กับบริบทของสถานศึกษาผ่านกระบวนการวิจัย

6.    จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการและการช่วยเหลือทางเทคโนโลยี ให้มีหลากหลายเพียงพอต่อการใช้งานและความต้องการและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านควนอารี 15 มิ.ย. 2565
     แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านบ้านพรุใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 14 มิ.ย. 2565
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 14 มิ.ย. 2565
     การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4 13 มิ.ย. 2565
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 13 มิ.ย. 2565


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.