[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหลังเขา
17 พ.ค. 2566
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านน้ำราบ
17 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านน้ำราบ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดเขาพระ
17 พ.ค. 2566
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดเขาพระ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านในปง
16 พ.ค. 2566
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านในปง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านในปง
16 พ.ค. 2566
การเผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านในปง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านไสมะม่วง
16 พ.ค. 2566
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหาดยาว
16 พ.ค. 2566
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปี 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
16 พ.ค. 2566
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
16 พ.ค. 2566
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment ReportSAR)
อ่านต่อ...

จำนวน 7 หน้า   1 2 3 4 5 6 7


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.