[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางดี
16 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
16 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
15 พ.ค. 2566
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองมวง
15 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนบ้านหนองมวง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
15 พ.ค. 2566
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
14 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านน้ำราบ
14 พ.ค. 2566
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพระม่วง
13 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านพระม่วง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนหนองกก
13 พ.ค. 2566
เผยแพร่ บทสรุปผู้บริหาร การประเมินตนเอง SAR
อ่านต่อ...

จำนวน 7 หน้า   1 2 3 4 5 6 7


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.