[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดเขาพระ
9 พ.ค. 2566
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดเขาพระ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
9 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
8 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
8 พ.ค. 2566
แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
27 มี.ค. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านไสต้นวา
24 มี.ค. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนบ้านไสต้นวา
อ่านต่อ...

จำนวน 7 หน้า   1 2 3 4 5 6 7


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.