[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วันที่   2   มิถุนายน   2566
เข้าชม : 58
Bookmark and Share


 

บทสรุปของผู้บริหาร

 

ชื่อโรงเรียน  บ้านหนองบัวน้อย  ที่อยู่   20   หมู่ที่ 7 ตำบล หนองปรือ  อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

ชื่อรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียน นางปริญญา  จูช่วย   เบอร์โทรศัพท์ 08-9593-6648  จำนวนครู   8    คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู   6    คน พนักงานราชการ    -    คน  ครูจ้าง  1   คน จำนวนนักเรียน  รวม....115....คน   จำแนกเป็นระดับอนุบาล   16   คน ระดับประถมศึกษา...99...คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น...0...คน

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย

    1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก                                 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ   ยอดเยี่ยม

    1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ            มีผลการประเมินอยู่ในระดับ   ยอดเยี่ยม

    1.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ      มีผลการประเมินอยู่ในระดับ   ยอดเยี่ยม

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                            มีผลการประเมินอยู่ในระดับ    ยอดเยี่ยม

    1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ            มีผลการประเมินอยู่ในระดับ   ดีเลิศ

    1.3  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย

          ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

                        จากการที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ การคิดวิคราะห์ สังเคราะห์ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีตามกระบวนการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองมีระเบียบวินัย มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายให้เป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการตามสภาพของผู้เรียน เพื่อสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพยอดยี่ยม ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่านและการเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ  ในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง  ในทุกขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงาน  ที่ผ่านมาเป็นฐาน ในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

 

 

 

                                                                               

                                                                      (นางปริญญา  จูช่วย)

                                                รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเขากอบ 16 มิ.ย. 2566
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านป่ากอ 15 มิ.ย. 2566
     การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2565 12 มิ.ย. 2566
     เผยแพร่รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : 12 มิ.ย. 2566
     เผยแพร่รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 12 มิ.ย. 2566


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.