f สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านจิจิก
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านจิจิก
วันที่   11   มิถุนายน   2566
เข้าชม : 147
Bookmark and Share


                                                        บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบ้านจิจิก  ที่อยู่  152  หมู่ ตำบลท่าสะบ้า  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  โรงเรียน  นางสาวพรรณิดา  ไกรเทพ  ครูโรงเรียนบ้านจิจิก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิก  เบอร์โทรศัพท์ 0993630292  จำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด  7  คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู  4 คน พนักงานราชการ - คน      ครูอัตราจ้างคน บุคลากรสนับสนุนอื่นๆ (ธุรการ  นักการภารโรง) 2  คน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55  คน จำแนกเป็นระดับอนุบาล  16  คน ระดับประถมศึกษา  39  คน

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1.       ระดับการศึกษาปฐมวัย

1.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก                             มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

1.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ           มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

1.3    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ     มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

สรุปผลการประเมินในภาพรวม    มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

กระบวนการพัฒนา

1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ  มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนากาiด้านร่างกายให้กับเด็ก รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ  รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน  มีความอดทน  มีความมั่นใจ กล้าพูด  กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี    เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวกล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ

2. มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์   ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเองสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับ  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้     คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

3. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ   ให้พอเพียงกับเด็กโดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ำห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก

4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกตการสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน

ผลการพัฒนา 

-  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา

-  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์

-  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดเด่น

1. โรงเรียนบ้านจิจิกสามารถพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย โดยเด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได

2. มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษาและตามวัยของนักเรียน ครูผู้สอนมีความรู้และเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

3. โรงเรียนมีบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่อและจัดมุมประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับนักเรียน ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

จุดที่ควรพัฒนา

1. สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก  ส่งเสริมการใช้สิ่งของอย่างพอเพียงและประหยัด โดยนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์

2. การจัดกิจกรรมที่เด็กเปิดโอกาสให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่อนคลายร่วมกับครูและเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน สนามเด็กเล่น มีเครื่องเล่นสนามน้อย และอยู่กลางแจ้ง ไม่มีที่หลบแดด

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

          1. จัดโครงการอบรมการดูแลลูกเพื่อพัฒนาการของเด็กและจัดบริการให้คำปรึกษา

          2. จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาห้องเรียนและสนามเด็กเล่นให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

          3. ควรส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก

          4.จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  สังคมและด้านสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

 

2.   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน                              มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

2.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ           มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

2.3  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่

                                                                                                ในระดับดีเลิศ

สรุปผลการประเมินในภาพรวม    มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิดและได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ    การเรียนรู้ 

ผลการพัฒนา 

       ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารการคิดคำนวณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง มีการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นงานและภาคภูมิใจในผลงาน มีทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสุจริต  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยจากกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้น ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษา  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย   ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รู้จักป้องกันตนเองจาก      การล่อลวง  และสิ่งเสพติด  ผู้เรียนเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์  รักการออกกำลังกาย  รู้จักรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง กล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ยิ้มแย้ม แจ่มใสและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

          กระบวนการบริหารและการจัดการทำให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจนมีระบบ  ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ จัดประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report : SAR)  สถานศึกษามีการดำเนินงานที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นิเทศภายใน  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สภาพแวดล้อม อาคารเรียน ห้องเรียนสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน

ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ รู้จักคิดวิเคราะห์ ทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในด้านการเรียนมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทำให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความคิดที่หลากหลาย  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ครูสามารถประเมินผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนได้

จุดเด่น  

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

และคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี  รู้จักป้องกันตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ชอบเล่นกีฬา  กล้าแสดงออกและมีความสุขใน     การทำกิจกรรมต่างๆ  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษารวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ครูมีความตั้งใจความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการจัด  การเรียนการสอน       ครูมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

          จุดที่ควรพัฒนา

ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศการสื่อสารและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตามความเหมาะสมกับระดับชั้นให้มากขึ้น ควรมีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายและโรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ความต้องการของผู้เรียน  ครูจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักเรีย

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

                   พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีการวางแผนและดำเนินงานตามแผนงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวัดและประเมินผลโดยใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเขากอบ 16 มิ.ย. 2566
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านป่ากอ 15 มิ.ย. 2566
     การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2565 12 มิ.ย. 2566
     เผยแพร่รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : 12 มิ.ย. 2566
     เผยแพร่รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 12 มิ.ย. 2566


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.