f สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2565
ผู้เขียน :
วันที่   12   มิถุนายน   2566
เข้าชม : 303
Bookmark and Share


 

แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2565

 โรงเรียนบ้านหลังเขา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

……………………………………….

1.ข้อมูลทั่วไป

            ชื่อโรงเรียนบ้านหลังเขา  ที่อยู่ 326 หมู่ 6 ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โทรศัพท์  075-584561   โทรสาร  075-584561   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (31 มีนาคม 2566)     

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

ปีการศึกษา 2565

2

19

-

2

2

3.  ข้อมูลนักเรียน (10 พ.ย. 2565)                  

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่ 1

16

6

 

อนุบาลปีที่ 2

18

21

 

อนุบาลปีที่ 3

18

17

 

รวม

52

44

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

39

19

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

28

17

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

34

29

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

25

34

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

35

22

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

35

36

 

รวม

196

157

 

รวมทั้งหมด

248

201

 

หมายเหตุ  ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลทุกระดับชั้นที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565

 4. ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                       

    ตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    ประถมศึกษาตรัง เขต 2

    4.1  รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

          การดำเนินงานของสถานศึกษา

1.      พิจารณาและทบทวนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2.      จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน

3.      จัดทำแผนปฏิบัติการ

4.      จัดการและบริหารแบ่งหน้าที่งานแต่ละฝ่าย มีการตรวจสอบ ปรับปรุง

5.      ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา

6.      จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี

ผลการดำเนินงาน

          โรงเรียนบ้านหลังเขามีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความมั่นใจต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

      4.2  การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

           4.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1.      มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วน

2.      มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ประกาศใช้และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วม

3.   มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้รับทราบ

4.   มีการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

          โรงเรียนบ้านหลังเขา มีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน มีเอกสารหลักฐานการกำหนดผู้รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างชัดเจน โรงเรียนมีเอกสาร หลักฐาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาโดยประกอบจากบุคลากรหลายฝ่าย มีการประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนมีการกำหนดค่าเป้าหมายของความสำเร็จของทุกมาตรฐานอย่างชัดเจน มีการลงนามเอกสารของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมีการจัดทำมาตรฐานแต่ละเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยมีหลักฐานการเผยแพร่ทั้งที่เป็นเอกสาร

 

    4.2.2  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1.  โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น ระบบโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่างๆที่ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่าง กว้างขวาง อย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาโดยทุกแผนงาน โครงงาน กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ

4. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวางอย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด รับทราบ

ผลการดำเนินงาน          

โรงเรียนบ้านหลังเขา มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน และมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนงาน โครงงาน กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และดำเนินการส่งแผนปฏิบัติการประจำปีให้หน่วยงานต้นสังกัดทันกำหนด

 

          4.2.3  การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทินและแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผน ปฏิบัติการประจำปี ชัดเจน ครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

2. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ/กิจกรรม

3. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้ งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไปพึงพอใจ ในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้กำหนด กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 

          4.2.4  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนจากหน่วยงาน   ต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน กำหนดบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการอย่างชัดเจนและดำเนินการประเมินฯคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง

2.  มีการวางแผนและกำหนดแนวทางการประเมินฯคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่  ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินฯคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเกือบทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดำเนินการ ประเมินฯคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและ เหมาะสม

 

ผลการดำเนินงาน

          โรงเรียนมีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม  

        

          4.2.5  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1.      มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามฯ ระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ

2.      สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

3.      สถานศึกษามีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและนำผลการติดตามฯ ไปใช้วางแผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน และติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีผลการประเมิน ติดตามแบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีคณะกรรมการติดตามที่เป็นบุคคลในสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 1 ท่าน

 

           4.2.6  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

เป็นประจำทุกปี

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1. โรงเรียนได้สรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกฝ่าย

2.  มีการตรวจสอบ ปรับปรุง คุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึง เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด

3.  มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่ หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนพร้อมกับนำ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัด การศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

ผลการดำเนินงาน

          โรงเรียนสรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน และหน่วยงานต้นสังกัด

 

         4.3  ผลงานเด่นของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 - 2565

ปีการศึกษา 2564

1.     ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

 

- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ระยะเวลารับรอง

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2567

- ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง ลำดับที่ 702 เพื่อการสืบสานศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  โดยนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานโครงการ

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- จากกรมอนามัย

 

 

- มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

ผู้บริหาร

นางบุรินทร์  นุ่นขาว

นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์

 

- ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับคุณภาพดีเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชั้นประถมศึกษาปีที่

13

- รางวัลชมเชย ระดับคุณภาพดีเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 13

- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ระดับดีมาก) ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

สพป.ตรัง เขต 2

 

 

 

 

สพป. ตรัง เขต 2

 

 

 

สพป. ตรัง เขต 2

ครู

นายพริษฐ์  สุขช่วย

 

นางสาวจิราพรรณ  ไทรงาม

 

 

นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย

 

นางสาววนิดา  แสงแก้ว

 

นางสุพรรษา  โอมแก้ว

 

 

 

 

- ได้รับรางวัล ระดับคุณภาพดีเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่

- ได้รับรางวัล ระดับดีเลิศ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ

- ได้รับรางวัล คุณภาพระดับดี การถอดบทเรียน Best Practice ของครู โรงเรียนสุจริต

- ได้รับรางวัล คุณภาพระดับดี นวัตกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา

- ได้รับรางวัล คุณภาพระดับดี การประกวด Clip Video การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี

 

สพป.ตรัง เขต 2

 

สพป.ตรัง เขต 2

 

 

สพป.ตรัง เขต 2

 

สพป.ตรัง เขต 2

 

สพป.ตรัง เขต 2

 

 

 

นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

นางสาวณัฐชยา  ชิดเชื้อ

นางศศิธร  สุวรรณรัตน์

นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย

นางสุพรรษา  โอมแก้ว

นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

นางอัจจณี  ทองใบ

 

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2564 ประเภทครูผู้สอน ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

นางสาวอดาภรณ์  ชุมอักษร

 

 

 

นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย

 

 

- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน (ระดับดีมาก)  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน (ระดับดี)  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สพป.ตรัง เขต 2

 

 

 

สพป.ตรัง เขต 2

 

 

นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

 

 

นางสาววนิดา  แสงแก้ว

 

- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูผู้สอนดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูผู้สอนดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

สพป.ตรัง เขต 2

 

 

สพป.ตรัง เขต 2

 

 

ปีการศึกษา 2565

1.     ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

 

- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ระยะเวลารับรอง

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2567

- ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) ระดับ AA

- ได้รับเกียรติบัตรระดับ ชมเชย การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- ได้เข้าร่วมโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ในระดับดี

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- จากกรมอนามัย

 

 

สพป. ตรัง เขต 2

 

สพป. ตรัง เขต 2

 

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร

นางบุรินทร์  นุ่นขาว

 

 

นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์

 

- ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2564 เนื่องในงานวันครูโลก พุทธศักราช 2565 (ประเภทผู้บริหาร)

- ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2564 เนื่องในงานวันครูโลก พุทธศักราช 2565 (ประเภทผู้บริหาร)

- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร

 

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.ตรัง เขต 2

 

ครู

นางสุพรรษา  โอมแก้ว

 

นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ

 

- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร

- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร

 

สพป.ตรัง เขต 2

 

นางสุพรรษา  โอมแก้ว

นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย

นางสาวณัฐชา  ชิดเชื้อ

นางศศิธร  สุวรรณรัตน์

นางสาวปิยะนุช  บัวชุม

นางจริยา  เกปัน

นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง

- ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

- ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

- ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

- ครูผู้สอนดีเด่น การศึกษาพิเศษ

- ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

- ครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัย

สพป.ตรัง เขต 2

 

นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ

นางสุพรรษา  โอมแก้ว

นางสาววนิดา  แสงแก้ว

นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

นางสาวปิยะนุช  บัวชุม

นางสาวอดาภรณ์  ชุมอักษร

นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย

นางสาวณัฐชยา  ชิดเชื้อ

นายประสาร  ทองปรวน

- ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2564 เนื่องในงาน

วันครูโลก พุทธศักราช 2565

 

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นางสาวณัฐชยา  ชิดเชื้อ

 

 

 

 

นางสาววนิดา  แสงแก้ว

นางจริยา  เกปัน

นางสาวปิยะนุช  บัวชุม

นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย และการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ระดับยอดเยี่ยม

ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย และการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ระดับดีเลิศ

 

สพป.ตรัง เขต 2

 

 

          2. ผลงานดีเด่นของนักเรียน

          1. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ผลการแข่งขันดังนี้

                    1.1 เด็กชายณวฤษฏิ์  แสงเสน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขัน

การคัดลายมือ 

                     1.2 เด็กหญิงชนกนาถ  พูดเพราะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

การแข่งขันการเขียนเรียงความ

      2. ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่

      3. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

                    3.1 เด็กหญิงชนกนาถ  พูดเพราะ สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

                    3.2 เด็กหญิงกวิสรา  คงวัน  สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี – นาฏศิลป์ )  โรงเรียนสภาราชินี

จังหวัดตรัง

                    3.3 เด็กหญิงสุภัชชา  ษัฏเสน สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โรงเรียนวังวิเศษ

                    3.4 เด็กหญิงเขมิกา  เทพพูลผล สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โรงเรียนวังวิเศษ

                    3.5 เด็กหญิงกัญกมล  ชมชื่น สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โรงเรียนวังวิเศษ

                    3.6 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูบุญส่ง สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โรงเรียนวังวิเศษ

                    3.7 เด็กชายชวัลรัตน์  จำปา สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โรงเรียนวังวิเศษ

                    3.8 เด็กชายกฤตยชญ์  เจ้ยแทน สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โรงเรียนวังวิเศษ

                    3.9 เด็กชายนิติกร  รินฤทธิ์ สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โรงเรียนวังวิเศษ

                    3.10 เด็กชายพีรภัทร อภิบาลศรี สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โรงเรียนวังวิเศษ

                    3.11 เด็กหญิงขวัญกมล เอียดนุ้ย สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โรงเรียนวังวิเศษ

                    3.12 เด็กหญิงปารมี  กันทะบุตร สอบได้ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โรงเรียนวังวิเศษ

 

          สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน   ปีการศึกษา 2565

ระดับเขตพื้นที่

ที่

รายการ

ระดับชั้น

ชื่อนักเรียน

ผลการแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

1.

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย

ป.1 – 3

1. เด็กชายณวฤษฏิ์  แสงเสน

ทองแดง

น.ส.ณัฐชยา  ชิดเชื้อ

2.

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ)

ป.1 – 3

1. เด็กชายอติเทพ  กัลยาบุตร

ทอง

น.ส.ณัฐชยา  ชิดเชื้อ

3.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ป.1 – 3

1. เด็กชายวุฒิภัทร  คงรักที่

เงิน

น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

4.

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ป.1 – 3

1. เด็กหญิงปณิดา  ประสาน

ทองแดง

น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

5.

การแข่งขันต่อสารการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)

ป.1 – 6

1. เด็กหญิงชนกนาถ  พูดเพราะ

2. เด็กหญิงสุภัชชา  ษัฏเสน

ชนะเลิศ

1. น.ส.อดาภรณ์  ชุมอักษร

2. น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

6.

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)

ป.4 - 6

1. เด็กหญิงกัญญาภัทร ทิพเศษ
2. เด็กชายบุญญวัฒน์  ชาตรี
3. เด็กหญิงพัชราภา  นางหลาด

ทอง

1. นางสุพรรษา  โอมแก้ว

2. น.ส.ณัฐชยา  ชิดเชื้อ

7.

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม

ป.4 – 6

1. เด็กชายบุญญวัฒน์  ชาตรี

ทอง

1. น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

8.

การแข่งขันคีตะมวยไทย

ป.1 – 6

1. เด็กชายชวัลรัตน์  จำปา
2. เด็กชายณฐพล  ตั่นเล่ง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  คงละออ
4. เด็กชายทินพัฒน์  ขุนทอง
5. เด็กชายธีรเทพ  ช่างสลัก
6. เด็กชายพีรวิทย์  ช่วยสุวรรณ์
7. เด็กชายวิภวัส จินตนะสถิระกุล
8. เด็กชายศุภสิน  ส่งทวน
9. เด็กชายสรสิช  คงประสม
10. เด็กชายหัสศภา  อ่อนแท้

ชนะเลิศ

1. นายพริษฐ์  สุขช่วย
2. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย
3. นายประสาร  ทองปรวน

9.

การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media

ป.1 – 3

1. เด็กชายปัณณวัชร์  ทองสุข

ทอง

นางจริยา  เกปัน

10.

การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media

ป.4 – 6

1. เด็กหญิงโสภิญจิต  เพ็ชรฉุย

ทอง

น.ส.นารีรัตน์  แซ่ตั๋น

11.

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี

ป.1 – 3

1. เด็กชายภูมินทร์  คงไกร

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางจริยา  เกปัน

12.

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี

ป.4 – 6

1. เด็กหญิงอุษมา  จันทร์คง

ทอง

นายประสาร  ทองปรวน

13.

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

ป.1 – 3

1. เด็กหญิงจิราภา  ปลอดทุกข์
2. 
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ขวัญศรีสุทธิ์

ทอง

1. นางจริยา  เกปัน
2. น.ส.ศรีสุดา  เกื้อเมฆ

14.

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

ป.4 – 6

1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรฤทธิ์
2. เด็กหญิงปุญญิศา จันทร์ประกอบ

ทอง

1. น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล
2. นางอุไร  สัญวงค์

15.

การแข่งขันประติมากรรม

ป.1 – 3

1. เด็กหญิงกัณณิกา  อ้นเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐชา  คงฉิม

3. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เงินสมทอง

ทอง

1. นางจริยา  เกปัน
2. น.ส.ศรีสุดา  เกื้อเมฆ

16.

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย

ป.1 – 6

1. เด็กชายศุภเดช  แก้วกูล

ทอง

นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

17.

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง

ป.1 – 6

1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทิพเศษ

ทอง

นายประสาร  ทองปรวน

18.

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย

ป.1 – 6

1. เด็กชายธนากร  ทองปรวน

ทอง

นายประสาร  ทองปรวน

19.

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง

ป.1 – 6

1. เด็กหญิงพัชราภา  นางหลาด

ทอง

นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย

20.

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย

ป.1 – 6

1. เด็กชายกันติพัศ  ผลทอง

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์

21.

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย

ป.1 – 6

1. เด็กชายธนากร  ทองปรวน

ชนะเลิศ

นายประสาร  ทองปรวน

22.

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง

ป.1 – 6

1. เด็กหญิงสุรัตน์ติกาล  ชูบุญส่ง

ทอง

นางสุพรรษา  โอมแก้ว

23.

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ป.4 – 6

1. เด็กหญิงนิตยา ศรีรังศิลป์

เงิน

นางศศิธร  สุวรรณรัตน์

24.

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ป.1 – 6

1. เด็กหญิงกวิสรา  คงวัน

2. เด็กชายก้องภพ  หนูเรือง

3. เด็กชายคมกริช  ช่วยมี

4. เด็กชายจิราณุวัฒน์  กลับใหม่

5. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูบุญส่ง

6. เด็กหญิงปารมี  กันทะบุตร

7. เด็กหญิงพลินนิตา  แซ่ลี้

8. เด็กหญิงเมธาพร  คงฉิม

9. เด็กชายสุวัฒชัย  เงินสมทอง

10. เด็กชายปิยะวุฒิ  คงพูล

ชนะเลิศ

1. นายพริษฐ์  สุขช่วย
2. นางสุพรรษา  โอมแก้ว
3. น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย

25.

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ป.1 – 6

1. เด็กหญิงกวิสรา  คงวัน

2. เด็กชายก้องภพ  หนูเรือง

3. เด็กชายคมกริช  ช่วยมี

4. เด็กชายจิราณุวัฒน์  กลับใหม่

5. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูบุญส่ง

6. เด็กหญิงปารมี  กันทะบุตร

7. เด็กหญิงพลินนิตา  แซ่ลี้

8. เด็กหญิงเมธาพร  คงฉิม

9. เด็กหญิงกัญกมล  ชมชื่น

10. เด็กหญิงจิรัชญา  จินดาแก้ว

11. เด็กหญิงทิพาพร  ศรีจันทร์

12. เด็กหญิงปัทมเกสร์  วงค์สิงห์

13. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เพ็ชรจันทร์

14. เด็กหญิงอภิชญา เพ็ชรศรีช่วง

15. เด็กหญิงอมรทิพย์  แท่นทอง

16. เด็กหญิงเบญญาภา หนุนพล

ชนะเลิศ

1. นายพริษฐ์  สุขช่วย
2. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย
3. นายประสาร  ทองปรวน

4. น.ส.ปราชญ์ญาณี ขุนทอง

5. น.ส.นารีรัตน์  แซ่ตั๋น

26.

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)

ป.4-6

1. เด็กชายไตรภพ  ทิพศิทย์

ทอง

นางศศิธร  สุวรรณรัตน์

27.

การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)

ป.4 – 6

1. เด็กชายไตรภพ  ทิพศิทย์

ชนะเลิศ

นางศศิธร  สุวรรณรัตน์

28.

การแข่งขันจักสารไม้ไผ่

ป.4 – 6

1. เด็กหญิงจรินพร  ชุมนาค
2. เด็กหญิงวนิดา  พริกผล
3. เด็กหญิงเขมิกา  เทพพูลผล

ทอง

1. นางสุพรรษา  โอมแก้ว
2. น.ส.ลัดดา  หนูเซ่ง

29.

การปั้นดินน้ำมัน

ปฐมวัย

1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ชูหอยทอง

2. เด็กหญิงณิชนันท์  คงวัน

3. เด็กชายภานุวัต  คงรักที่

ชนะเลิศ

1. น.ส.ศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. น.ส.ปราชญ์ญาณี ขุนทอง

30.

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

ปฐมวัย

1. เด็กหญิงชัญญานุช  เหมนแก้ว

2. เด็กหญิงปวริศา  แก้วทองสวน

3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  คงแก้ว

ชนะเลิศ

1. น.ส.ศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. น.ส.จิราพรรณ  ไทรงาม

31.

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ป.1 – 6

1. เด็กชายกรกช  หลีเจริญ

รองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
 

32.

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก

ป.1 – 6

1. เด็กชายธนกร  ชุ่มใจ

ชนะเลิศ

น.ส.ปิยะนุช  บัวชุม

33.

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก

ป.1 – 6

1. เด็กชายกรกช  หลีเจริญ

รองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
 

                     

ระดับชาติ (ภาคใต้ จังหวัดสตูล)

ที่

รายการ

ระดับชั้น

ชื่อนักเรียน

ผลการแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

1

การแข่งขันต่อสารการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)

ป.1 – 6

1. เด็กหญิงชนกนาถ  พูดเพราะ

2. เด็กหญิงสุภัชชา  ษัฏเสน

ทอง

1. น.ส.อดาภรณ์  ชุมอักษร

2. น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล

2

การแข่งขันคีตะมวยไทย

ป.1 – 6

1. เด็กชายชวัลรัตน์  จำปา
2. เด็กชายณฐพล  ตั่นเล่ง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  คงละออ
4. เด็กชายทินพัฒน์  ขุนทอง
5. เด็กชายธีรเทพ  ช่างสลัก
6. เด็กชายพีรวิทย์  ช่วยสุวรรณ์
7. เด็กชายวิภวัส จินตนะสถิระกุล
8. เด็กชายศุภสิน  ส่งทวน
9. เด็กชายสรสิช  คงประสม
10. เด็กชายหัสศภา  อ่อนแท้

รองชนะเลิศอันดับ 3

1. นายพริษฐ์  สุขช่วย
2. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย
3. น.ส.วนิดา  แสงแก้ว

3.

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย

ป.1 – 6

1. เด็กชายธนากร  ทองปรวน

ทอง

น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล

4.

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ป.1 – 6

1. เด็กหญิงกวิสรา  คงวัน

2. เด็กชายก้องภพ  หนูเรือง

3. เด็กชายคมกริช  ช่วยมี

4. เด็กชายจิราณุวัฒน์  กลับใหม่

5. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูบุญส่ง

6. เด็กหญิงปารมี  กันทะบุตร

7. เด็กหญิงพลินนิตา  แซ่ลี้

8. เด็กหญิงเมธาพร  คงฉิม

9. เด็กชายสุวัฒชัย  เงินสมทอง

10. เด็กชายปิยะวุฒิ  คงพูล

ทอง

1. นายพริษฐ์  สุขช่วย
2. นางสุพรรษา  โอมแก้ว
3. น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย

5.

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ป.1 – 6

1. เด็กหญิงกวิสรา  คงวัน

2. เด็กชายก้องภพ  หนูเรือง

3. เด็กชายคมกริช  ช่วยมี

4. เด็กชายจิราณุวัฒน์  กลับใหม่

5. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูบุญส่ง

6. เด็กหญิงปารมี  กันทะบุตร

7. เด็กหญิงพลินนิตา  แซ่ลี้

8. เด็กหญิงเมธาพร  คงฉิม

9. เด็กหญิงกัญกมล  ชมชื่น

10. เด็กหญิงจิรัชญา  จินดาแก้ว

11. เด็กหญิงทิพาพร  ศรีจันทร์

12. เด็กหญิงปัทมเกสร์  วงค์สิงห์

13. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เพ็ชรจันทร์

14. เด็กหญิงอภิชญา เพ็ชรศรีช่วง

15. เด็กหญิงอมรทิพย์  แท่นทอง

16. เด็กหญิงเบญญาภา หนุนพล

 

ทอง

1. นายพริษฐ์  สุขช่วย
2. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย
3. น.ส.ณัฐชยา  ชิดเชื้อ

4. น.ส.ปราชญ์ญาณี ขุนทอง

5. น.ส.นารีรัตน์  แซ่ตั๋น

6.

การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)

ป.4 – 6

1. เด็กชายไตรภพ  ทิพศิทย์

ทองแดง

นางศศิธร  สุวรรณรัตน์

.7.

การปั้นดินน้ำมัน

ปฐมวัย

1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ชูหอยทอง

2. เด็กหญิงณิชนันท์  คงวัน

3. เด็กชายภานุวัต  คงรักที่

รองชนะเลิศอันดับ 2

1. น.ส.ศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. น.ส.ปราชญ์ญาณี ขุนทอง

8.

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

ปฐมวัย

1. เด็กหญิงชัญญานุช  เหมนแก้ว

2. เด็กหญิงปวริศา  แก้วทองสวน

3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  คงแก้ว

ทอง

1. น.ส.ศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. น.ส.จิราพรรณ  ไทรงาม

9.

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก

ป.1 – 6

1. เด็กชายธนกร  ชุ่มใจ

ทองแดง

น.ส.ปิยะนุช  บัวชุม

 

 

 

 

(ลงชื่อ)    สุพรรษา  โอมแก้ว        ผู้รายงานข้อมูล

                                (  นางสุพรรษา   โอมแก้ว  )

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา

 

 

(ลงชื่อ)      บุรินทร์   นุ่นขาว        ผู้รับรองรายงาน

                                  (  นางบุรินทร์  นุ่นขาว  )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเขากอบ 16 มิ.ย. 2566
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านป่ากอ 15 มิ.ย. 2566
     การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2565 12 มิ.ย. 2566
     เผยแพร่รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : 12 มิ.ย. 2566
     เผยแพร่รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 12 มิ.ย. 2566


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.