f สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเขากอบ
16 มิ.ย. 2566
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเขากอบ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านป่ากอ
15 มิ.ย. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านป่ากอ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
12 มิ.ย. 2566
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านช่องหาร
12 มิ.ย. 2566
เผยแพร่รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าส้ม
12 มิ.ย. 2566
เผยแพร่รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านจิจิก
11 มิ.ย. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านจิจิก
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดควนธานี
8 มิ.ย. 2566
บทสรุปสำหรับผู้บริหารโรงเรียนวัดควนธานี
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
2 มิ.ย. 2566
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
2 มิ.ย. 2566
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

จำนวน 7 หน้า   1 2 3 4 5 6 7


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.