f สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหาดยาว
22 พ.ค. 2566
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment ReportSAR)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนอารี
21 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนเลียบ
21 พ.ค. 2566
รายานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองราโพ
20 พ.ค. 2566
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 (Self Assessment Report:SAR)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองราโพ
20 พ.ค. 2566
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 (Self Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองคล้า
19 พ.ค. 2566
รายานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านแหลมไทร
19 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนพญา
17 พ.ค. 2566
เผยแพร่รายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองโตน
17 พ.ค. 2566
ารเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

จำนวน 7 หน้า   1 2 3 4 5 6 7


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.