f สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
2 มิ.ย. 2566
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านต้นปรง
29 พ.ค. 2566
แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านต้นปรง
29 พ.ค. 2566
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหน้าเขา
29 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองราโพ
28 พ.ค. 2566
เผยแพร่รายงานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองราโพ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม
28 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านไชยภักดี
22 พ.ค. 2566
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านไชยภักดี
22 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหาดยาว
22 พ.ค. 2566
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

จำนวน 7 หน้า   1 2 3 4 5 6 7






ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.