f สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านบ้านพรุใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
วันที่   14   มิถุนายน   2565
เข้าชม : 391
Bookmark and Share


  

 

 

แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่

 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

 

1.            นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร             ประธานกรรมการ

2.            นางสาวสุปราณา  พินิจทรัพย์            กรรมการ

3.            นายสมปอง  ปลัดกอง                     กรรมการ

4.            นางสาวช่อทิพย์  จำปา                    กรรมการ

 

                       วันที่ 10  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2564

 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

……………………………………….

1. ข้อมูลทั่วไป

            ชื่อโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ที่อยู่ เลขที่ 51/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โทรศัพท์ 091- 8505628  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (31 มีนาคม 2565)

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

ปีการศึกษา 2564

-

10

1

2

2

3.  ข้อมูลนักเรียน (10 พฤศจิกายน 2564)          

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่ 1

8

5

 

อนุบาลปีที่ 2

4

10

 

อนุบาลปีที่ 3

5

9

 

รวม

17

24

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

6

8

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

8

2

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

8

9

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

9

8

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

7

8

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

7

5

 

รวม

45

40

 

รวมทั้งหมด

62

64

 

 

 

 

 

4. ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                       

ตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 2

         4.1      รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ฯ  อยู่ในระดับคุณภาพ 4

         การดำเนินงานของสถานศึกษา

            โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพภายในการศึกษา พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงทำให้การดำเนินงานมีความเป็นไปได้มากในเชิงปฏิบัติ มีกระบวนการ/ลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง 3 ปี โดยใช้หลักบริหารจัดการรูปแบบการดำเนินงาน  PDCA  ซึ่งมีรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

         1. การวางแผนงาน และกำหนดวิธีการ (Planning)

                กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือนำเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จ กำหนดรายละเอียด สิ่งที่ต้องทำโดยเรียงตามลำดับความสำคัญ รายละเอียดขั้นตอน ปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุด บุคลากรหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอน กำหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถสะท้อนผลของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

      2. การลงมือปฏิบัติ (Do)

             บุกคลากรลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน และวิธีการที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

         3. การตรวจสอบ (Check)

             ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ตามแผน/ปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อประเมินงานเป็นระยะ ทำการตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือตัวชี้วัดที่เรากำหนดไว้ ถ้าจุดที่เราตรวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่เราตั้งไว้หรือดีกว่าแสดงว่าวิธีการที่เลือกใช้นั้นยังคงถูกต้อง แต่ถ้าตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่าต่ำกว่าตัวชี้วัดที่ตั้ง ถือเป็นสัญญาณเตือนว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับแผนงานหรือวิธีการที่เรากำหนดไว้ในตอนแรก

       4. การปรับปรุง (Act/Action)

             การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือทรัพยากรบางอย่างที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งแรก ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่วางแผนหรือกำหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมากำหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุง/พัฒนาต่อไป 

         ผลการดำเนินงาน

         1.  โรงเรียนมีการจัดทำโครงสร้างระบบบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

         2. โรงเรียนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ พร้อมเข้าถึงและให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

         3. โรงเรียนมีการนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ

    4.2  การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

         4.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

         ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5

         การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการการดำเนินงานของสถานศึกษา

         2. กำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อย่างครบถ้วน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน          3.       กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสมโดย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบ

         4. การจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกมาตรฐานการศึกษา

         ผลการดำเนินงาน

                   โรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีแนวทางการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีคู่มือการการดำเนินงาน มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในและชุมชนยอมรับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

         4.2.2  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 4

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

การจัดการศึกษา

         2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเสนอต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

         3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบกรอบการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยเกือบทุกแผนงาน โครงงาน กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผน

พัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ

         4.  เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

         ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีแผนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาและยกระยะดับคุณภาพของสถานศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

                 4.2.3      การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 

         ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 4

         การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. กำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทินและแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างชัดเจน ครบถ้วนเกือบทุกโครงการ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของทุกกิจกรรม

         2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 70-79 ของจำนวนโครงการ/กิจกรรม ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของแต่ละโครงการ มีการบันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินงานต่อผู้บริหารโดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าแผนงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อตรวจสอบโครงการทุกครั้ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มีการประชุมวางแผนก่อนการดำเนินงานตามโครงการ และสรุปผลงานให้ผู้บริหารทราบ

         3. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 70-79 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ70-79 พึงพอใจในการดำเนินงาน

         ผลการดำเนินงาน

         การดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการเป็นไปตามเป้าหมาย มีกรอบในการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมสามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างคล่องตัว และผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

         4.2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 1 คน กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน และดำเนินการประเมินฯ คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

         2.  สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป้าหมายสำคัญของการประเมินฯ กับคณะกรรมการประเมินฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้การดำเนินการประเมินสะท้อนผลของคุณภาพการศึกษา และสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาได้จริง

         3. วางแผนและกำหนดแนวทางการประเมินฯ คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินฯคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดำเนินการประเมินฯ คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม

         ผลการดำเนินงาน

         คณะกรรมการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีเครื่องมือในการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างถูกต้อง และชัดเจน

                 4.2.5      ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

         ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5

         การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ ร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ

         2. สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา ที่แสดง

ผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมภาคเรียนละ 1 ครั้ง

         3. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และนำผลการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ไปใช้วางแผนดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา

การบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

         ผลการดำเนินงาน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีผลในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังมีในส่วนของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป

                 4.2.6      จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. สรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกฝ่าย

         2. ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด

         3. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่ หลากหลายต่อหน่วยงาน   ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนพร้อมกับนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

         ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปและจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2562 ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนครอบคลุมทุกมาตรฐานตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน 4 ส่วน คือ ส่วนของข้อมูลพื้นฐาน ส่วนของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนของผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และส่วนของสรุปผลการพัฒนาและนำผลไปใช้

    4.3 ผลงานเด่นของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563– 2564

         4.3.1  ผลงานของสถานศึกษา

                 1.  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต

                 2.  โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

         4.3.2  ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา/ครู

                 1.  รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีเยี่ยม

                 2.  ได้รับรางวัลระดับดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหารสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                 3.  ได้รับรางวัลระดับดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                 4.  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563

         4.3.3  ผลงานนักเรียน

                 -

 

 

 

(ลงชื่อ)          ช่อทิพย์   จำปา             ผู้รายงานข้อมูล

               (นางสาวช่อทิพย์  จำปา)

          ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านพรุใหญ่

 

 

 

(ลงชื่อ)        จุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร)    ผู้รับรองรายงาน

            (นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร)

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านควนอารี 15 มิ.ย. 2565
     แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านบ้านพรุใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 14 มิ.ย. 2565
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 14 มิ.ย. 2565
     การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4 13 มิ.ย. 2565
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 13 มิ.ย. 2565


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.