[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนอารี
15 มิ.ย. 2565
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านควนอารี
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
14 มิ.ย. 2565
แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านบ้านพรุใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
14 มิ.ย. 2565
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านต้นปรง
13 มิ.ย. 2565
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
13 มิ.ย. 2565
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
13 มิ.ย. 2565
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเขากอบ
12 มิ.ย. 2565
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเขากอบ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองราโพ
12 มิ.ย. 2565
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 (Self Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนหาดปากเมง
9 มิ.ย. 2565
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564
อ่านต่อ...

จำนวน 9 หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.